Algemene voorwaarden

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Bilfinger Real Estate B.V. gelden de volgende voorwaarden.

De website fungeert niet als veiling. Alle op de website getoonde objecten en prijzen zijn vrijblijvend en dienen ter informatie, en kunnen niet worden aangemerkt als een bindend aanbod doch slechts als uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van de website komen uitsluitend toe aan Bilfinger Real Estate B.V. of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden gegevens en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bilfinger Real Estate B.V. is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Bilfinger Real Estate B.V. heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Bilfinger Real Estate B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, worden geen garanties afgegeven ten aanzien van de volledigheid of juistheid van de website. Bilfinger Real Estate B.V. wijst in dat verband iedere aansprakelijkheid van de hand voor schade in welke vorm dan ook, geleden door derden in verband met eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de website. Bilfinger Real Estate B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

De website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen, aanvullingen en weglatingen zullen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bilfinger Real Estate B.V. behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de website en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Voor overige vragen neem contact op met Claudia Haeften Coert (Claudia.van.Haeften-Coert@bilfinger.com)